สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พุฒ สุวฑฺฒโน ป.ธ.7)

วัดสุวรรณาราม

แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร 10700

ประวัติสมณศักดิ์

 

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

พ.ศ. 2521

พระธรรมราชานุวัตรี            

พ.ศ. 2515
พระเทพญาณสุธี   พ.ศ. 2509

พระราชพุทธิญาณ                         

พ.ศ. 2502
พระพุทธิญาณมุนี พ.ศ. 2493
ป.ธ.7 พ.ศ. 2485
   
 
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org